Sadhu Sadhu Sadhu

Phra Somdej Sap-Pan-Yoo BE2502
Chao Khun Po Jaeng
Wat Pho Man Khunaram, Bangkok
Material: Nur Pong and powder from Phra Somdej Baang-Khun-Prom BE2500

** With Samakom Card

曼谷普门报恩寺
普净上师,受泰皇敕任普净大师为曼谷龙莲寺住持。佛历2499年(1956年)泰皇敕封普净大师为「华宗大尊长」。 普净大师于佛历2529年(1986年)9月示寂,世寿85岁,僧腊60载,戒腊55年。

原料:圣粉和参入破碎的崇迪曼坤蓬。

崇迪的主要功能:可以帮助佩戴者起运,增强正能量。人缘和合,能使生意兴隆、财源不绝、逢凶化吉、避邪刀枪之害、对任何危险之事有预感。只要用心善良,诚心祈求会有一百零八个罗汉善神护佑,做事顺心如意。